Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ


Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі — Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі — Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо — Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 
 3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 
 4. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом його прийняття (акцептування). 
 5. Будь-яка з наступних дій вважається прийняття цього договору публічної оферти: факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com; оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та через відповідну сторінку Веб-сайту Виконавця https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com; письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com
 6. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору. 
 7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
 8. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 
 9. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com.
 10. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 
 11. «Послуги» — Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме — надання доступу до інструменту створення QR меню, хостингу створеного меню, користування пакетом безкоштовних послуг та пакетом розширених функціональностей, які стають доступні після повної оплати за місяць/рік згідно цін та умов, зазначених на веб-сайті виконавця) які надаються Виконавцем, та зазначені на Веб-сайті Виконавця https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com.
 12. «Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що зареєструвалась на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com. та акцептувала даний Договір. 
 13. «Виконавець» — суб’єкт господарювання, Фізична особа, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 11 даного Договору. 
 14. «Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника та/або активація послуги Замовником, та/або підключення послуги через Веб-сайт Виконавця https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com
 15. «Партнер» — суб’єкт господарювання з яким Виконавець має договірні відносини щодо співпраці.
 16. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 17. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації (а саме – надання доступу до інструменту створення QR меню, хостингу створеного меню, користування пакетом безкоштовних послуг та пакетом розширених функціональностей, які стають доступні після повної оплати за місяць/рік згідно цін та умов, зазначених на веб-сайті виконавця), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
 18. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
 19. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
 20. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ТА ЗАМОВНИКА 
 21. Виконавець зобов’язаний:
 22. Виконувати умови даного Договору;
 23. Надати Замовнику Послуги належної якості;
 24. Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com.
 25. Виконавець має право:
 26. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 27. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 
 28. Замовник зобов’язаний:
 29. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору; 
 30. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;
 31. Протягом терміну дії цього Договору і протягом 20 (двадцяти) років з моменту його припинення за будь-якої причини, тримати в конфіденційності всю інформацію, отриману в зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору (далі — Конфіденційна інформація) і утримуватися від розкриття такої інформації третім особам, за винятком, коли це вимагається згідно з українським законодавством або будь-яким відповідним національним або міжнародним регулюючим органом; 
 32. Не продавати, не ліцензувати, не субліцензувати, не передавати або іншим чином розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію отриману від Виконавця третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором; Замовник гарантує, що пов’язані з ним треті особи, його співробітники та професійні консультанти, які мають доступ до конфіденційної інформації, зобов’язані приймати зобов’язання конфіденційності, не менше суворі, ніж ті, що описані тут.
 33. Замовник має право: 
 34. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідному Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com
 35. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору; 
 36. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 37. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 38. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com шляхом вибору відповідного тарифного плану та терміну обслуговування за допомогою натискання відповідної кнопки для придбання.
 39. Строк обробки Виконавцем Замовлення — до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення (у більшості випадків відбувається автоматично і миттєво).
 40. Функції Веб-Сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com об’єднані у тарифні плани. Ціна кожного тарифного плану визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом вибору Замовником відповідного тарифного плану та терміну обслуговування в цьому плані.
 41. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні за офіційним курсом НБУ, встановленим на дату підписання Договору. Міжнародні замовлення можуть оплачуватись у інших валютах, відповідно до країни Замовника.
 42. Оплата Послуг здійснюється за допомогою платіжних сервісів (банківською картою), які вказані на Веб-сайті Виконавця.
 43. Моментом оплати Послуг вважається час, зареєстрований платіжною системою.
 44. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).
 45. Для ознайомлення із функціями Веб-сайту пропонується безкоштовний базовий тарифний план, який не має обмеження в термінах дії, але набір функцій у ньому може змінюватись і бути неповним.
 46. Виконавець має право безкоштовно підвищувати рівень тарифного плану та/або безкоштовно збільшувати термін дії платних тарифних планів для Замовників в індивідуальному порядку (Промоція). При цьому Замовник отримує email повідомлення із назвою нового плану та новим терміном його дії.
 47. Використання Замовником безкоштовного (базового чи Промоційного) тарифного плану, також є формою Акцептування даного Договору.
 48. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 
 49. Повернення коштів Виконавцем Замовнику можливе у випадках: 
 50. Порушення Виконавцем умов Договору (за винятком випадків зазначених в Розділі 8 Договору); 
 51. Подати заявку на повернення коштів (далі — Заявка) Замовник може у будь-який спосіб зв’язку з Виконавцем. 
 52. Подати заявку на повернення коштів (далі — Заявка) Замовник може у будь-який спосіб зв’язку з Виконавцем. 
 53. Обробка Заявки здійснюється Виконавцем протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту подачі. Якщо Заявка була подана у вихідний або святковий день - строк обробки починається з першого після вихідного робочого дня. 
 54. Повернення коштів здійснюється протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підтвердження Заявки на повернення Виконавцем. 
 55. Сума, спосіб та інші умови компенсації вирішуються шляхом переговорів між сторонами. 
 56. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
 57. Повернення коштів можливе наступними способами: 
 58. Банківський переказ коштів на рахунок Замовника; 
 59. Інші способи. 
 60. Сума повернення може бути розділена на декілька частин з метою поетапної компенсації. 
 61. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх сторін, якщо це необхідно для компенсації (в тому числі банківську комісію, комісію платіжних систем тощо.)
 62. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 63. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
 64. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
 65. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
 66. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме — настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).
 67. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
 68. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 69. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 
 70. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 71. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
 72. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 
 73. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони. 
 74. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. 
 75. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, а саме: назви, місцезнаходження/місцепроживання, реєстраційних даних, банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, імені, по батькові, особистого підпису та інших даних, які дають змогу ідентифікувати особу, яка діє в інтересах та/або від імені Замовника та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою встановлення господарських відносин, відносин у сфері економічних, фінансових послуг, вивчення споживчого попиту та статистики, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях. 
 76. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації. 
 77. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб. 
 78. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 
 79. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. 
 80. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
 81. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 82. Замовник зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Замовник усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Виконавцю може привести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від виконавця, розірвання цього Договору.
 83. Виконавець має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Замовником на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com або надану Виконавцю іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Замовника, дані про місцезнаходження Замовника, версія операційної системи т.ін.).
 84.  Виконавець приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Замовника від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 85. Виконавець зобов'язується не розкривати інформацію про Замовника третім особам без згоди Замовника, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни.
 86. Замовник цим приймає та підтверджує, що використовуючи для входу на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com аккаунти реєстрації, передбачені на інших онлайн-сервісах (соціальних мережах, точний перелік яких надано на сторінці реєстрації Замовника, наприклад, Facebook, Google+ та т.ін.), він дає згоду на обробку своїх персональних даних як Виконавцем так і такими онлайн-сервісами; в разі надання Замовнику послуг інтернет-провайдерами, операторами мобільного зв'язку або іншим ресурсом в мережі Інтернет, які (послуги) Замовник використовує для отримання доступу до Веб-сайтів https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, він дає згоду на обробку своїх персональних даних й таким вищевказаним особам.
 87. Замовник дає свою згоду на обробку, в тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Виконавцем або третіми особами за дорученням Виконавця, персональних даних, що надаються Замовником, зокрема імені, прізвища, псевдоніма, дати народження, e-mail адреси та логіна, статі, віку й іншого, в таких цілях:
 88. Ідентифікації Замовника в рамках використання Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com;
 89. Забезпечення можливості використання Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, надання Замовнику послуг доступу до перегляду створеного ним контенту, а також інформаційного обслуговування Замовника;
 90. Зв'язку з Замовником, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, а також обробка запитів та заявок від Замовника;
 91. Поліпшення якості роботи Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, зручності його використання;
 92. Таргетування рекламних матеріалів.
 93. Замовник проінформований і дає свою згоду, що під час транскордонної передачі його персональних даних одержувачі таких даних можуть знаходитися в іноземних державах, які не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних. Виконавець, при цьому, зобов'язується вжити всіх належних заходів для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких Персональних даних, переданих на територію будь-яких іноземних держав. Обробкою персональних даних є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 94. Згода Замовника на обробку його персональних даних діє і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Замовником Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com та 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Замовника до Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до Договору.
 95. У разі, якщо Замовник вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Замовнику необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: info@stravopys.com. В такому випадку Виконавець видаляє обліковий запис Замовника з Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com та його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com зберегти видалену Замовником інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу.
 96. Замовник дає свою згоду на використання Виконавцем файлів cookies - технології, за якою на пристрій Замовника, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com.
 97. Виконавець може використовувати файли cookies, зокрема, для:
 98. Зберігання облікових даних Замовника, необхідних для автоматичного входу в його аккаунт, без необхідності повторного введення Замовником таких даних. Також, для збереження налаштувань Замовника за попередніми відвідуваннями Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com (країна, мова тощо);
 99. Отримання докладних технічних даних про дії Замовника на Веб-сайті https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, наприклад, відомості про останню відвідувану сторінку, кількості відвіданих сторінок і часу, проведеному на них, обраних фрагментах Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com, інтервали між клацаннями кнопки миші. Завдяки цьому Виконавець може визначити найпопулярніші розділи Веб-сайту https://stravopys.com та https://admin.stravopys.com та поліпшити якість надання їм послуг;
 100. Отримання інформації про переглянуті Замовником рекламно-інформаційні матеріали.
 101. Для зміни налаштувань файлів cookies Замовник може скористатися налаштуваннями свого браузера.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 34а, 02000

E-mail: info@stravopys.com

Телефон: +38 (073) 309-09-03