Umowa o ofercie publicznej

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE INFORMACJI


Niniejsza Umowa, w której jedna strona, Osoba fizyczna - przedsiębiorca jest zarejestrowana w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych i Osób Fizycznych - Przedsiębiorców w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami i która jest jednym podatnikiem (zwanym dalej Wykonawcą) , z jednej strony, a każdą osobą, która przyjęła tę ofertę (zwaną dalej Klientem), z drugiej strony, zwanych dalej łącznie - Stronami, a każda z osobna - Stroną, zawartą w niniejszej Umowie (zwane dalej Umowy), skierowanej do nieograniczonej liczby osób, będącej oficjalną ofertą publiczną Wykonawcy, zawarcia z dowolnym Klientem Umowy o świadczenie usług w zakresie informatyzacji. Zamawiając i płacąc za usługi Wykonawcy, Klienci akceptują warunki niniejszej Umowy w następujący sposób.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta poprzez wyrażenie przez Klienta pełnej i bezwarunkowej zgody na zawarcie Umowy w całości, bez podpisywania przez Strony pisemnego egzemplarza Umowy.
 3. Umowa ma moc prawną zgodnie z art. 633, 641, 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy i jest równoznaczna z Umową podpisaną przez strony.
 4. Klient potwierdza fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich warunków niniejszej Umowy w całości poprzez jej akceptację (akceptację).
 5. Za akceptację niniejszej umowy o ofertę publiczną uważa się każde z następujących działań: fakt zarejestrowania Zamawiającego na stronie internetowej Wykonawcy oraz zarejestrowania Zamówienia usług Wykonawcy na stronie internetowej Wykonawcy https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com; płatność za usługi Wykonawcy na warunkach i w sposób określony w niniejszej Umowie oraz za pośrednictwem odpowiedniej strony w Placówce Wykonawcy https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com; pisemne (w tym w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej) powiadomienie Klienta o akceptacji warunków niniejszej Umowy na adres e-mail wskazany na stronie internetowej https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com.
 6. Zawierając niniejszą umowę Klient automatycznie wyraża zgodę na pełną i bezwarunkową akceptację postanowień niniejszej Umowy, cen usług oraz wszelkich załączników stanowiących integralną część Umowy.
 7. Jeżeli Klient nie zgadza się z warunkami Umowy, nie jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy, a także nie ma prawa do korzystania z Usług w ramach niniejszej Umowy.
 8. TERMONOLOGIA I DEFINICJE
 9. „Umowa Oferty Publicznej” – umowa publiczna, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com.
 10. „Akceptacja” – wyrażenie przez Klienta pełnej i bezwarunkowej zgody na zawarcie niniejszej umowy w całości, bez podpisywania przez Strony pisemnej kopii Umowy.
 11. „Usługi” – usługa lub kilka usług z zakresu informatyzacji (czyli udostępnienie narzędzia do tworzenia QR menu, hosting stworzonego menu, korzystanie z pakietu bezpłatnych usług oraz pakietu zaawansowanych funkcjonalności, które stają się dostępne po pełna opłata za miesiąc/rok według cen i warunków podanych na stronie Wykonawcy) podanych przez Wykonawcę i dostępnych na stronie Wykonawcy https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com.
 12. „Klient” – każda zdolna osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca, który zarejestrował się w Witrynie https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com i zaakceptował niniejszą Umowę.
 13. „Kontrahent” – podmiot gospodarczy, osoba fizyczna – przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie informatyzacji, którego dane zostały określone w pkt 11 niniejszej Umowy.
 14. „Zamówienie” – odpowiednio udekorowana Aplikacja Pojedynczego Klienta i/lub aktywacja usługi przez Klienta i/lub połączonych e-usług na Stronie Wykonawcy https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com
 15. „Partner” to podmiot gospodarczy, z którym Wykonawcę łączy stosunek umowny o współpracę.
 16. PRZEDMIOTEM UMOWY
 17. Zleceniobiorca wyraża zgodę na warunki i w sposób określony w niniejszej Umowie świadczyć Klientowi w zakresie usług informacyjnych (tj. - zapewnienie dostępu do Narzędzia do tworzenia QR menu, hosting stworzonego menu, korzystanie z pakietu bezpłatnych usług oraz rozszerzenia funkcjonalności, które są dostępne po pełnej wpłacie miesięcznie / rok według cen i warunków wskazanych na stronie internetowej wykonawcy), a Zleceniodawca zobowiązuje się, na warunkach i w sposób określonych niniejszą Umową, przyjąć i zapłacić za zamówione usługi.
 18. Klient i Wykonawca potwierdzają, że niniejsza Umowa nie jest fikcyjną lub pozorną transakcją lub transakcjami zawartymi w drugiej pod wpływem nacisku lub oszustwa.
 19. Wykonawca potwierdza, że ma prawo do prowadzenia działalności w zakresie informatyzacji, zgodnie z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.
 20. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY I KLIENTA
 21. Wykonawca zobowiązany jest do:
 22. Wypełnij warunki niniejszej Umowy
 23. Zapewnić Klientowi Usługi o odpowiedniej jakości;
 24. w sposób obiektywny informować Klienta o Usłudze i warunkach jej świadczenia w serwisie internetowym; https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com.  
 25. Wykonawca ma prawo:
 26. Jednostronnie zawiesić świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy, jeśli Klient naruszy warunki niniejszej Umowy;
 27. Inne prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i niniejszą Umową.
 28. Klient zobowiązany jest do:
 29. Terminowo opłacać i otrzymywać Usługi na warunkach niniejszej Umowy;
 30. Zapoznania się z informacjami o Usługach zamieszczonymi na stronie Wykonawcy;
 31. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez 20 (dwadzieścia) lat od momentu jej rozwiązania z jakiegokolwiek powodu należy zachować w poufności wszelkie informacje otrzymane w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy (dalej - Informacje Poufne) i powstrzymać się od ich ujawniania informacje osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo ukraińskie lub jakikolwiek właściwy krajowy lub międzynarodowy organ regulacyjny;
 32. Nie sprzedawaj, nie udzielaj licencji, nie udzielaj sublicencji, nie przenoś ani nie ujawniaj w inny sposób żadnych poufnych informacji otrzymanych od Wykonawcy osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie; Klient gwarantuje, że powiązane z nim osoby trzecie, jego pracownicy i profesjonalni konsultanci, którzy mają dostęp do informacji poufnych, są zobowiązani do przyjęcia zobowiązań dotyczących poufności nie mniej rygorystycznych niż te opisane tutaj.
 33. Klient ma prawo do:
 34. Złóż zamówienie z usługami wymienionymi na odpowiedniej stronie internetowej https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com
 35. wymagać od Wykonawcy świadczenia Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
 36. Inne prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i niniejszą Umową.
 37. CENA UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 38. Klient samodzielnie składa zamówienie na kolejnych stronach https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com wybierając odpowiedni plan i żywotność za pomocą kliknięcia przycisku zakupu.
 39. Termin realizacji Zamówienia przez Wykonawcę wynosi do 3 (trzech) dni roboczych od momentu jego zarejestrowania (w większości przypadków odbywa się to automatycznie i natychmiastowo).
 40. Funkcje Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com są łączone w plany serwisowe. Cena każdego planu jest ustalana przez Wykonawcę i odnotowywana na odpowiedniej stronie Placu Budowy. Cenę Umowy (koszt Zamówienia) określa wybór przez Klienta odpowiedniego planu oraz okres świadczenia usługi w tym planie.
 41. Zleceniodawca płaci za Usługi Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy w walucie krajowej Ukrainy - UAH według oficjalnego kursu NBU ustalonego w dniu podpisania Umowy. Zamówienia zagraniczne można opłacić w innych walutach, w zależności od kraju Klienta.
 42. Płatność za usługi odbywa się za pomocą serwisów płatniczych (karta bankowa), które wskazane są na stronie Wykonawcy.
 43. Datą zapłaty za usługi jest godzina zarejestrowana przez system płatności.
 44. Zleceniodawca samodzielnie i na własny koszt pokrywa koszty usług osób trzecich, jeśli jest to niezbędne do otrzymania usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy (np. usługi dostępu do Internetu i inne).
 45. W celu zapoznania się z funkcjami Serwisu oferowany jest bezpłatny plan podstawowy, który nie jest ograniczony czasowo, ale zestaw funkcji w nim może się różnić i może być niekompletny.
 46. Kontrahent ma prawo indywidualnie podwyższyć poziom planu za darmo i/lub wydłużyć okres ważności płatnych planów dla Klientów za darmo (Promocja). W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość e-mail z nazwą nowego planu i nowym okresem jego obowiązywania.
 47. Skorzystanie przez Klienta z bezpłatnego (podstawowego lub Promocyjnego) planu taryfowego jest również formą Akceptacji niniejszej Umowy.
 48. POWODY I PROCEDURA ZWROTU ZWROTU
 49. Zwrot środków przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta możliwy jest w następujących przypadkach:
 50. Naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę (za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 Umowy).
 51. Zleceniodawca może ubiegać się o zwrot pieniędzy (zwany dalej wnioskiem) za pomocą dowolnego środka komunikacji z Wykonawcą.
 52. Rozpatrzenie Wniosku realizowane jest przez Wykonawcę w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia. Jeżeli wniosek został złożony w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin rozpatrzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego po weekendzie.
 53. Zwroty są dokonywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Żądania Zwrotu przez Wykonawcę.
 54. Wysokość, sposób i inne warunki odszkodowania ustalane są w drodze negocjacji między stronami.
 55. Jeżeli dany spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, jest on rozstrzygany w postępowaniu sądowym w ramach ustalonej jurysdykcji i jurysdykcji takiego sporu, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na Ukrainie.
 56. Zwroty są możliwe w następujący sposób:
 57. Przelew bankowy środków na konto Klienta;
 58. Inne metody.
 59. Kwotę zwrotu można podzielić na kilka części w celu stopniowej rekompensaty.
 60. Klient samodzielnie i na własny koszt pokrywa koszty usług osób trzecich, w razie potrzeby za odszkodowanie (m.in. prowizję bankową, prowizję systemów płatniczych itp.)
 61. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 62. Za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
 63. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane rozstrzygane są w drodze negocjacji między Stronami.
 64. Jeżeli dany spór nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, jest on rozstrzygany w postępowaniu sądowym w ramach ustalonej jurysdykcji i jurysdykcji takiego sporu, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na Ukrainie.
 65. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług na rzecz Zleceniodawcy pod warunkiem zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Zleceniobiorcę (tj. zaistnienia okoliczności z winy lub niedbalstwa). Klienta i/lub zaistnienia okoliczności, które powstały z winy lub niedbalstwa jakiejkolwiek osoby trzeciej (dowolnych osób trzecich) i/lub wystąpienia siły wyższej).
 66. OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ
 67. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie, jeżeli powstały one w wyniku działania siły wyższej.
 68. Siła wyższa w niniejszej Umowie oznacza wszelkie okoliczności, które powstały z woli lub wbrew woli lub woli Stron i których nie można przewidzieć lub uniknąć, w tym działania wojskowe, niepokoje społeczne, epidemie, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, a także na podstawie decyzji lub nakazów organów państwowych i administracji państwa, którego Zleceniodawca ma miejsce zamieszkania lub państwa, w którym Zleceniobiorca ma miejsce zamieszkania, w wyniku których nakładane są na Strony dodatkowe obowiązki lub dodatkowe ograniczenia (lub jednej ze stron) i które uniemożliwiają dalszą pełną lub częściową realizację Umowy, a także inne działania lub zdarzenia zaistniałe poza wolą Stron.
 69. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwać dłużej niż 3 (trzy) miesiące z rzędu, wówczas każda ze Stron będzie miała prawo odmówić dalszego wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i w takim przypadku żadna ze Stron nie będzie uprawniona do odszkodowania przez drugą Stronę ewentualnych strat.
 70. INNE WARUNKI UMOWY
 71. Każda ze Stron gwarantuje drugiej Stronie, że posiada niezbędną zdolność do czynności prawnych, a także wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne i wystarczające do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy zgodnie z jej warunkami.
 72. Niedopuszczalna jest jednostronna zmiana warunków zawieranej Umowy przez Klienta lub odmowa wywiązania się przez Klienta z warunków zawartej Umowy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie ma prawa do przeniesienia swoich praw i obowiązków na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony.
 73. Podane przez Klienta informacje są poufne. Informacje o Kliencie są wykorzystywane wyłącznie do realizacji jego Zamówienia.
 74. Klient poprzez własną akceptację Umowy dobrowolnie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie własnych danych osobowych w kolejnym celu: ujawnione dane będą wykorzystywane do celów handlowych, w tym do uzyskania informacji o zamówieniu i przetwarzania informacji o tym, a mianowicie: imię i nazwisko, miejscowość/miejsce zamieszkania, dane rejestrowe, dane bankowe, elektroniczne dane identyfikacyjne (adres IP, telefon, e-mail), nazwisko, imię, podpis osobisty i inne dane umożliwiające identyfikacji osoby działającej w interesie i/lub na rzecz klienta oraz innych danych, które jedna ze stron przekazuje drugiej w celu nawiązania relacji biznesowych, relacji w zakresie usług gospodarczych, finansowych, badania popytu konsumenckiego oraz statystyki, w celach marketingowych, informacyjnych, reklamowych lub innych podobnych celach.
 75. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość informacji podanych przez Klienta podczas składania Zamówienia. Klient odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas składania zamówienia.
 76. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z usług Kontrahenta wyłącznie w jego wewnętrznej działalności bez prawa do ich zbywania lub przenoszenia na rzecz osób trzecich.
 77. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to pisemnie upoważnione przez drugą Stronę lub wymagane przez organy państwowe zgodnie z obowiązującym prawem. Za ujawnienie informacji poufnych Strona ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.
 78. Umowa jest jawna i bezterminowa i obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron w sposób przewidziany niniejszą Umową lub obowiązującym prawem, ale w każdym przypadku do momentu jej ostatecznego wykonania przez Strony.
 79. Wykonawca samodzielnie, zgodnie i w celu spełnienia wymagań obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, określa warunki niniejszej Umowy i jej załączników, które są jej integralnymi częściami. Wykonawca ma prawo do samodzielnej zmiany i/lub uzupełnienia warunków niniejszej umowy publicznej oraz jej załączników, w tym zasad świadczenia i odbioru usług na podstawie niniejszej Umowy. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i potwierdza, że aktualna wersja tekstu niniejszej umowy oraz załączników do niej zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy, w tym zasady świadczenia i odbioru usług w ramach niniejszej Umowy, jest aktualna.
 80. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 81. Klient zobowiązuje się i gwarantuje podanie dokładnych i rzetelnych danych osobowych oraz ich aktualność. Zleceniodawca rozumie i akceptuje, że przekazanie Kontrahentowi nieprawdziwych informacji może prowadzić m.in. do nieotrzymania aktualnych informacji, wiadomości, ostrzeżeń od Kontrahenta, rozwiązania niniejszej Umowy.
 82. Kontrahent ma prawo do przechowywania i przetwarzania wszelkich informacji wprowadzonych przez Klienta na stronie internetowej https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com lub przekazane Zleceniobiorcy w inny sposób (w tym adresy IP i MAC Zleceniodawcy, dane o lokalizacji Zleceniodawcy, wersji systemu operacyjnego itp.).
 83. Kontrahent podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Klienta przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.
 84. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie ujawniać informacji o Zleceniodawcy osobom trzecim bez zgody Zleceniodawcy, z wyjątkiem ujawnienia informacji na żądanie sądu i/lub organów ścigania w ramach obowiązującego ustawodawstwa danego kraju .
 85. Klient tym samym akceptuje i potwierdza, że korzystając z kont rejestracyjnych udostępnianych w innych serwisach internetowych (sieci społecznościowe, których dokładna lista znajduje się na stronie), aby wejść na stronę https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com rejestracja Klienta np. Facebook, Google+ itp.) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno przez Kontrahenta jak i takie serwisy internetowe; w przypadku świadczenia na rzecz Klienta usług przez dostawców Internetu, operatorów telefonii komórkowej lub inne zasoby w sieci Internet, z których (usług) Klient korzysta w celu uzyskania dostępu do stron internetowych https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.comwyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i w stosunku do wyżej wymienionych osób.
 86. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym na wykorzystanie transgranicznego przekazywania danych przez Zleceniobiorcę lub osoby trzecie w imieniu Zleceniobiorcy, podanych przez Zleceniodawcę danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, pseudonimu, daty urodzenia, adres e-mail i login, płeć, wiek i inne, w następujących celach:
 87. Identyfikacja Klienta w ramach korzystania z Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com
 88. Zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.comświadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do przeglądania tworzonych przez niego treści, a także świadczenia na rzecz Klienta usług informacyjnych;
 89. Komunikacja z Klientem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z Witryny https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com, a także przetwarzanie żądań i wniosków Klienta;
 90. Poprawa jakości Witryny https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com, łatwość użycia;
 91. Targetowanie materiałów reklamowych.
 92. Klient zostaje poinformowany i wyraża zgodę na to, że w trakcie transgranicznego przekazywania jego danych osobowych odbiorcy tych danych mogą znajdować się w obcych państwach, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony praw podmiotów danych osobowych. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazywanych na terytorium wszelkich państw obcych. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 93. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych jest ważna, a termin wykorzystania danych osobowych obowiązuje w okresie korzystania przez Klienta z Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com oraz 5 (pięć) lat po ustaniu ostatniego faktu dostępu. do Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com, chyba że obowiązujące prawodawstwo mające zastosowanie do Umowy przewiduje dłuższy okres.
 94. Jeżeli Klient uzna za konieczne cofnięcie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, powinien wysłać powiadomienie na adres e-mail: info@stravopys.com. W takim przypadku Kontrahent usuwa konto Klienta z Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com i jego danych osobowych. Uprawnienie przewidziane w niniejszym punkcie może zostać ograniczone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W szczególności takie ograniczenia mogą przewidywać obowiązek Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com do przechowywania usuniętych przez klienta informacji przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami oraz przekazywania ich, zgodnie z prawnie ustanowioną procedurą, organowi państwowemu.
 95. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kontrahenta plików cookies – technologii, dzięki której identyfikujące pliki tekstowe przesyłane są do urządzenia Klienta za pośrednictwem sieci Internet, które pozwalają mu na zapisywanie indywidualnych informacji o nim i identyfikuje go przy dalszym korzystaniu z Serwisu https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com.
 96. Wykonawca może wykorzystywać pliki cookies w szczególności w celu:
 97. Zapisanie poświadczeń Klienta wymaganych do automatycznego zalogowania się na jego konto, bez konieczności ponownego wpisywania przez Klienta tych danych. Ponadto, aby zapisać ustawienia Klienta dla wstępnych wizyt na Stronie https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com (kraj, język itp.);
 98. Uzyskanie szczegółowych danych technicznych o działaniach Klienta w serwisie internetowym https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.comnp. informacje o ostatnio odwiedzanej stronie, liczbie odwiedzonych stron i czasie na nich spędzonym, wybrane fragmenty witryny https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com, odstęp między kliknięciami myszy. Dzięki temu Wykonawca może określić najpopularniejsze sekcje Placu Budowy https://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.com i poprawiać jakość świadczonych im usług;
 99. Pozyskiwanie informacji o oglądanych przez klienta materiałach reklamowych i informacyjnych.
 100. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, Klient może skorzystać z ustawień swojej przeglądarki.

SZCZEGÓŁY WYKONAWCY


Ukraina, Kijów, Yevhena Konovaltsia, 34а, 02000

E-mail: info@stravopys.com

Tel: +38 (073) 309-09-03