Stravopys - Sanly menýunyň indiki nesli

Eltip bermek üçin ykjam sargytlary ýerleşdirip bilýän, QR kody bilen elýeterli aragatnaşyksyz menýu döretmek üçin hyzmat. Myhmanlara gap-gaçlaryny we içgilerini görkezmek üçin amatly interfeýs bilen täsirleşmekde täze tejribe bermek isleýän kafeleriň, restoranlaryň, myhmanhanalaryň we barlaryň ýolbaşçylary üçin niýetlenendir.

Stravopys

Restoranlar üçin QR-kod bilen elýeterli aragatnaşyksyz sanly menýu döretmek

Dünýä çalt üýtgeýär. Recentlyaňy-ýakynda menýu bilen broşýurasyz restorany ýa-da kafeni göz öňüne getirmek kyn bolsa, bu gün erbet äheň hökmünde kabul edilýär. Galyberse-de, menýu restoranda iň hapa zat we koronawirus pandemiýasynyň ilkinji tolkunyndan bäri adamlar köpçülik ýerlerinde zatlara degmekden saklandylar. Mundan başga-da, naharhana kärhanalary myhmanlara restoran menýusy bilen ýüzler bilen fiziki aragatnaşyksyz tanyşmaga mümkinçilik bermäge synanyşýarlar. Munuň üçin iň oňat usul, gelýänlere elektron menýu hödürlemekdir. Şeýlelik bilen, gelýänleriň howpsuzlygyna tarap ýene bir ädim ätersiňiz we gelýänlere hakyky aladany görkezersiňiz.

QR menýusy ýa-da QR kod menýusy näme?

Restoran üçin elektron menýu näme? Stolda ýa-da gelýänler üçin elýeterli başga bir ýerde ýerleşýän QR kody (piksel gara we ak ştrih kody) stiker. Myhman öz koduny okamak we ekranda restoranyň naharlarynyň görnüşini görmek üçin öz smartfonyny ulanyp biler. Iki tarap üçin hem çalt, ýönekeý we ygtybarly (myhman hem, edaranyň işgärleri), şeýle hem maliýe maýa goýumlaryny talap etmeýär. Galyberse-de, web sahypamyzda mugt restoran menýu konstruktoryny ulanyp, aragatnaşyksyz sanly QR menýusyny döredip bilersiňiz!

Restoranyň tagamlarynyň sanawyny görkezýän kagyz listler, köplenç zaýalanýar, könelýär, içgileri we iýmitleri dökýär. Restoran üçin fiziki menýu, iň bolmanda her çärýekde yzygiderli täzelenmeli. Iýmit suratçysynyň we dizaýneriniň işini göz öňünde tutup, ýylda müňlerçe dollar töweregi çykdajy edip biler.

“Stravopys” hyzmatyndan restorana iberilýän elektron QR menýusy sizi gereksiz kynçylyklardan halas eder we sizi öz ugruňyzdaky moda eko hereketiniň wekili eder, sebäbi kagyz we plastmassa ulanmakdan ýüz öwürersiňiz mümkin boldugyça. Hyzmat restauratorlara we naharhana kärhanalarynyň dolandyryjylaryna gönükdirilendir we olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.

Elektron menýuny nädip döretmeli?

Ony birnäçe ädimde tertipläp bilersiňiz. Web sahypasynda hasaba alynmaly, döredilen ýeriňiz barada maglumat goşmaly, iýmit we içgileriň kategoriýalaryny we kiçi kategoriýalaryny döretmeli, soňra suratlar, düşündirişler (kompozisiýany jikme-jik görkezmegi maslahat berýäris) we bahalar bilen menýu elementlerini döretmeli. Soňra restoranyň onlaýn menýusynda elýeterli QR koduny göçürip alyň. Hemmesi mugt!

QR-menýu, myhmanlara naharlaryň görnüşini aragatnaşyksyz, olar üçin amatly görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär. Wi-Fi-a dessine birikmek üçin QR-kod döredijisine sag bolsun aýdýanlar, edaranyň giriş nokadyna paroly girizmeli däldirler we halaýan tagamlaryň sanawy islenýän ýeriňizi saýlamaga we saýlamaga kömek eder. Restauratorlar öz gezeginde menýuny sazlamaga ýa-da mahabat teklipini hödürlemäge kömek etjek statistikalary görmek peýdaly bolar.

“Strawopys” menýusy owadan we belli bir edaranyň zerurlyklary üçin aňsatlaşdyrylýar (logotip, gapak we aragatnaşyk goşup bilersiňiz). Uýgunlaşdyrylan dizaýn, islendik wagt täze zatlar goşmaga ýa-da ähmiýetsiz zatlary aýyrmaga mümkinçilik berýär. Tölegli wersiýanyň giňeldilen işlemegi, bir günüň dowamynda bir nahar ýa-da bir waka sahypasy goşmaga mümkinçilik berer.

“Stravopys” hyzmatynyň artykmaçlyklary:

 • hyzmaty ulanmak ýörite tehniki bilimleri talap etmeýär - interfeýs içgin we döwrebap;
 • köp derejeli maglumatlar gorag maglumat howpsuzlygyny kepillendirýär;
 • assortimentiň görünmegi myhmanlary özüne çekýär we satuwy artdyrýar;
 • çeýe, üýtgeýän menýu diňe häzirki zatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmatdan peýdalanyp menýu döredeniňizden soň, birnäçe minutda ulanyp boljak özboluşly kod alarsyňyz. Şeýle hem, elektron menýuny satyn alyp bilersiňiz: “Stravopys” -dan menýunyň tölegli wersiýasy has peýdaly aýratynlyklary we gowulaşmalary öz içine alýar. Taýýar QR kody stoluň üstünde, restoranyň web sahypasynda ýa-da bar bolsa programmaňyzda goýuň, myhmanlar nahar saýlamagy bilen öňünden tanşyp bilerler.

Kafe, restoran, bar üçin aragatnaşyksyz menýu döretmek we Stravopys hyzmatyndan peýdalanyň we myhmanlaryňyza üns we ajaýyp hyzmat bilen begeniň!

Strawopys hakda näme?

Dizaýn we tehnologiýa boýunça häzirki zaman tendensiýalaryny ulanýarys, dolandyryjylar we myhmanlar üçin peýdalylyga ünsi jemleýäris

Sadalyk

Tehniki bilim gerek däl, hemme zat ýönekeý we içgin

Gözellik

Her derejedäki, her pikselde we her setirde gözellik

Ygtybarlylyk

Maglumatlaryň köp derejeli täsirli goragy

Girdeji

Wizual menýu myhmanlary özüne çekýär we satuwy artdyrýar

Döwrebaplyk

Jemgyýetiň sanly özgeriş döwrüne gabat gelýän ýokary tehnologiýaly interfeýs

Çeýeligi

Dinamiki üýtgeýän menýu size iň möhüm maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär

QR menýusy

Owadan interfeýs myhmanlara menýuny öwrenmäge we halaýan zatlaryny saýlamaga kömek eder

Onlaýn menýuny görmek üçin telefonyňyzdaky QR koduny skanirläň

Menýu üçin QR kody
Göni baglanyşyk

Strawopysda QR menýusyny nädip döretmeli?

Hasaba alyş, bir edara barada maglumatlary täzelemek, kategoriýalary we kiçi kategoriýalary döretmek, wezipeleri goşmak we onlaýn menýu üçin QR kody döretmek ýaly gysga wideo ýazga geçirdik.

Menýu dörediň
 • Uýgunlaşdyrylan dizaýn

  Islendik enjamda menýu elementlerini islän wagtyňyz goşuň we redaktirläň

 • Eltip bermek üçin ýerleşdirilen sargytlar

  QR menýusyny ulanyp, müşderilerden iberiş sargytlaryny kabul ediň we gaýtadan işlediň

 • Gelýänlere indi Wi-Fi parolyny el bilen girizmezlige rugsat beriň

  Gelýänlere parolyny indi el bilen girizmezlige rugsat beriň. Indi diňe QR koduny skanirläp bilersiňiz

Dolandyryş paneli

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Müşderilerimiziň berýän iň köp ýaýran soraglarynyň sanawyny taýýarladyk.

Has ygtybarly, ýöne bu ýeke-täk nokat däl. Elektron menýu döwrebap we geljekde maýa goýum. Müşderi kagyz menýusynyň özüne getirilmegine garaşmaly däl we goşmaça sargyt bermek isleýändigini ýa-da ýokdugyny soramaly däl. Bir kompaniýa gelen bolsa, her kim derrew özi bilen tanşyp biler we mugt bolmagyna garaşyp bilmez. Bahalary we düşündirişleri aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz, suratlar goşup bilersiňiz, nahar bişirmek wagtlaryny goşup bilersiňiz, zerur bolsa iýmitiň we allergeniň mukdaryny görkezip bilersiňiz. Gowy işlenip düzülen menýu, myhmanlaryňyza ýakymly we zerur bolan aladalary aňladýar.

“Stravopys QR” menýu döredijisi, hasaba alnandan soň kontaktsyz menýu üçin awtomatiki usulda QR kod döreder.

Dolandyryş paneline giriň, döredilişi barada maglumat goşuň, kategoriýalary dörediň (meselem, iýmit, içgiler, çeňňekler), kiçi kategoriýalary dörediň (meselem, çorbalar, panjara, desertler) we suratlar, bahalar we düşündirişler bilen menýu elementlerini goşuň (mes. Borsch, Miso-çorba, Towuk-çorba).

Hawa, müşderiler “Stravopys” -da döredilen edaraňyzyň sanly menýusyny ulanyp, sargytlary ýerleşdirip bilerler, soňra bolsa Admin Panelinde görüp we işläp bilersiňiz.

Bahasy sebäpli, içerki we lakonik interfeýs müşderileriň isleglerine we ýokary hilli hyzmatlara gönükdirildi.

Hawa, “Stravopys” dürli töleg ulgamlary bilen integrasiýany goldaýar. Müşderileriňiz onlaýn tölegler üçin Visa, Mastercard, Apple Pay we Google Pay elektron gapjyklaryny ulanyp bilerler. Has giňişleýin maglumatlary blog makalamyzda tapyp bilersiňiz «Fondy töleg hyzmatynyň birikmesi» .

Elbetde, onlaýn menýu restoran, kafe ýa-da bar üçin doly web sahypasy bolup, ol ýerde siziň edaraňyz barada ähli zerur maglumatlary (salgy, telefon belgileri, sosial ulgamlar we ş.m.) öz içine alýar. Onlaýn menýuda öz baglanyşygy bar, ony QR koduny skanerden aňsatlyk bilen paýlaşyp bolýar.

Entegem soragyňyz barmy? Soragyňyzy şu ýerde beriň

Baha meýilnamalary

Meýilnamalarymyz iň amatly şertleri iň ýokary hilli bermek üçin düzülendir

Aýlyk Her ýyl

Synag

0 $

2 kärhana / 14 gün

 • Dolandyryş paneli
 • QR kody bolan menýu
 • Wi-Fi QR kod generatory
 • Iň halanýan iýmit sanawy
 • Statistika
 • Getirmek sargytlaryny kabul etmek we gaýtadan işlemek ukyby
 • Mahabat we satuw aýratynlyklary (günüň tagamy, ýörite teklip)
 • Öňdebaryjy tagamy özleşdirmek opsiýalary (ýörite nyşanlar, nahar bişirmek wagty, özüne çekiji bellikler we ş.m.) bilen giňişleýin ulanyjy tejribesi
Mugt synanyşyň

Standart

2 kuruluş / ayda

 • Dolandyryş paneli
 • QR kody bolan menýu
 • Wi-Fi QR kod generatory
 • Iň halanýan iýmit sanawy
 • Statistika
 • Getirmek sargytlaryny kabul etmek we gaýtadan işlemek ukyby
 • Mahabat we satuw aýratynlyklary (günüň tagamy, ýörite teklip)
 • Öňdebaryjy tagamy özleşdirmek opsiýalary (ýörite nyşanlar, nahar bişirmek wagty, özüne çekiji bellikler we ş.m.) bilen giňişleýin ulanyjy tejribesi
Satyn alyň

Ualyllyk standart

2 kuruluş / yılda

 • Dolandyryş paneli
 • QR kody bolan menýu
 • Wi-Fi QR kod generatory
 • Iň halanýan iýmit sanawy
 • Statistika
 • Getirmek sargytlaryny kabul etmek we gaýtadan işlemek ukyby
 • Mahabat we satuw aýratynlyklary (günüň tagamy, ýörite teklip)
 • Öňdebaryjy tagamy özleşdirmek opsiýalary (ýörite nyşanlar, nahar bişirmek wagty, özüne çekiji bellikler we ş.m.) bilen giňişleýin ulanyjy tejribesi
Satyn alyň

Tor

20 kuruluşa kadar / yılda

 • Dolandyryş paneli
 • QR kody bolan menýu
 • Wi-Fi QR kod generatory
 • Iň halanýan iýmit sanawy
 • Statistika
 • Getirmek sargytlaryny kabul etmek we gaýtadan işlemek ukyby
 • Mahabat we satuw aýratynlyklary (günüň tagamy, ýörite teklip)
 • Öňdebaryjy tagamy özleşdirmek opsiýalary (ýörite nyşanlar, nahar bişirmek wagty, özüne çekiji bellikler we ş.m.) bilen giňişleýin ulanyjy tejribesi
Satyn alyň

Hasaba alyň we gelýänler üçin ajaýyp menýu dörediň

Indi hasaba alyň

Mugt meýilnama çäkli synag möhleti bolan goşmaça hyzmatlary öz içine alyp biler.