Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja 26 października 2020 r.


UMOWA NA WARUNKI


Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („Ty”) a Stravopys ("Firma", “my”, “nas", lub "nasz”), dotyczące dostępu i korzystania zhttps://stravopys.com oraz https://admin.stravopys.comstronę internetową, a także wszelkie inne formy medialne, kanał medialny, witrynę mobilną lub aplikację mobilną powiązaną, powiązaną lub w inny sposób z nią połączoną (łącznie „Strona”). Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które narażałyby nas na jakikolwiek wymóg rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Witryna nie jest dostosowana do zgodności z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), ustawa o federalnym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc jeśli twoje interakcje podlegałyby takim przepisom, nie możesz korzystać z tej Witryny. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby Ustawę Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani rejestrować się w niej.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znaki towarowe, usługa znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawem autorskim i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.


OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW


Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne; (3) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (4) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (7) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA


Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za korzystanie ze swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.


OPŁATY I PŁATNOŚCI


Akceptujemy następujące formy płatności:

- Wiza;

- karta Mastercard;

- Apple Pay;

- Google Pay.

Aby uzyskać dostęp do niektórych naszych usług, może być konieczne dokonanie zakupu lub uiszczenie opłaty. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczne aktualizowanie informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny wystawiamy rachunki za pośrednictwem internetowego konta rozliczeniowego. Podatek obrotowy zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane przez nas. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności dokonywane są w walucie narodowej Ukrainy - UAH według oficjalnego kursu NBU obowiązującego w dniu podpisania Umowy. Zamówienia zagraniczne można opłacić w innych walutach, w zależności od kraju Klienta.

Zgadzasz się uiszczać wszystkie opłaty po cenach obowiązujących wtedy dla Twoich zakupów i upoważniasz nas do obciążania wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po dokonaniu zakupu. Jeśli Twój zakup podlega cyklicznym opłatom, wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie Twojej formy płatności bez konieczności uprzedniego zatwierdzania każdej opłaty cyklicznej, dopóki nie powiadomisz nas o anulowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w wycenie, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny.


ANULOWANIE


Wszystkie zakupy podlegają zwrotowi w związku z naszą umową o ofercie publicznej. Subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie, logując się na swoje konto. Twoje anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego opłaconego okresu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług, napisz do nas na info@stravopys.com 


CZYNNOŚCI ZABRONIONE


Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

1. Dokonywać jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z Witryny, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.

2. Systematycznie pobieraj dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.

3. Użyj agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów, aby dokonywać zakupów w Witrynie.

4. Użyj Witryny do reklamowania towarów i usług.

5. Omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartej w niej Treści.

6. Angażuj się w nieautoryzowane ramkowanie lub łączenie z Witryną.

7. Oszukiwać, oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy próbie poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.

8. Niewłaściwie korzystaj z naszych usług wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciu lub niewłaściwym postępowaniu.

9. Angażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, na przykład za pomocą skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

10. Ingerować, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.

11. Próbuj podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.

12. Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.

13. Wykorzystaj wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.

14. Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w celu uzyskania przychodów lub przedsięwzięcia komercyjnego.

15. Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii wstecznej jakiekolwiek oprogramowanie składające się lub w jakikolwiek sposób tworzące część Witryny.

16. Spróbuj ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny.

17. Nękać, drażnić, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w udostępnianie użytkownikowi jakiejkolwiek części Witryny.

18. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.

19. Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.

20. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i czerpanie przyjemności z Witryna lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.

21. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przesyłać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi wyraźne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, pluskwy internetowe , pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).

22. Z wyjątkiem sytuacji, gdy może to wynikać ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym między innymi wszelkie pająki, roboty, narzędzia oszukujące, skrobaki lub czytniki offline, które uzyskują dostęp do Witryny , ani używania lub uruchamiania jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.

23. Oczerniać, niszczyć lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nam i/lub Witrynie.

24. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami.
WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Witryna może zapraszać do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, przesyłania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub przesyłać treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii lub danych osobowych lub innych materiałów (łącznie „Wkłady”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

1. Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub osobiste prawa osób trzecich.

2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witrynę oraz niniejsze Warunki użytkowania.

3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny rozważany sposób przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.

4. Twoje składki nie są fałszywe, niedokładne ani mylące.

5. Twoje składki nie są niechcianymi ani nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.

6. Twoje składki nie są nieprzyzwoite, lubieżne, lubieżne, sprośne, brutalne, napastliwe, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące zastrzeżenia (zgodnie z naszymi ustaleniami).

7. Twoje składki nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.

8. Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.

9. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.

10. Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.

11. Twój wkład nie zawiera żadnych materiałów, które proszą o podanie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.

12. Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.

13. Twoje składki nie zawierają żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.

14. Twoje wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny.


LICENCJA WKŁADOWA


Zamieszczając swoje Wpisy w dowolnej części Witryny, automatycznie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni – odpłatne, ogólnoświatowe prawo oraz licencja na hostowanie, używanie, kopiowanie, powielanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmiana tytułu, archiwizowanie, przechowywanie, przechowywanie w pamięci podręcznej, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, przesyłanie, fragment (w w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym, bez ograniczeń, Twój wizerunek i głos) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także przygotowywać prace pochodne lub włączać do innych prac, takich Wkładów i przyznawać i autoryzować sublicencje na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii obecnie znanej lub opracowanej w przyszłości i obejmuje wykorzystanie przez nas Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, w stosownych przypadkach, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich wkładów i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostały w inny sposób zapewnione w twoich wkładach.

Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących Twoich Wkładów.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolny wkład; (2) ponownej kategoryzacji wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; oraz (3) do wstępnego sprawdzania lub usuwania jakichkolwiek Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.


ZGŁOSZENIA


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.


STRONY I TREŚCI OSÓB TRZECICH


Witryna może zawierać (lub może być przesyłana za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych („Witryny zewnętrzne”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny lub zamieszczone Treści osób trzecich na, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad zawartych w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, łączenie lub zezwolenie na używanie lub instalację jakichkolwiek Witryn Osób Trzecich lub Treści Osób Trzecich nie oznacza ich zgody lub poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniej strony trzeciej. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych w Witrynach internetowych osób trzecich i nie ponosisz odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Ci w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.


PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH


Nasze usługi są „przedmiotami komercyjnymi” zgodnie z definicją w Federal Acquisition Regulation („FAR”) 2.101. Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu jakiejkolwiek agencji spoza Departamentu Obrony („DOD”), nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z FAR 12.212 (dla oprogramowania komputerowego) i FAR 12.211 ( dla danych technicznych). Jeśli nasze usługi są nabywane przez lub w imieniu dowolnej agencji w Departamencie Obrony, nasze usługi podlegają warunkom niniejszych Warunków korzystania zgodnie z federalnym rozporządzeniem w sprawie nabywania broni („DFARS”) 227.7202-3. Ponadto DFARS 252.227-7015 dotyczy danych technicznych pozyskanych przez DOD. Niniejsza klauzula dotycząca praw rządu Stanów Zjednoczonych zastępuje i zastępuje wszelkie inne klauzule FAR, DFARS lub inne klauzule lub postanowienia dotyczące praw rządu do oprogramowania komputerowego lub danych technicznych na mocy niniejszych Warunków użytkowania.


ZARZĄDZANIE SERWISEM


Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób są uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności opublikowanej w Witrynie, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w Wielkiej Brytanii. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Wielkiej Brytanii i wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie Twoich danych w Wielkiej Brytanii.


OKRES I ROZWIĄZANIE


Niniejsze warunki użytkowania pozostają w mocy podczas korzystania z witryny. Bez ograniczania jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu do witryny i korzystania z niej (w tym blokowania niektórych adresów IP) dowolnej osobie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach użytkowania lub wszelkich obowiązujących przepisów lub regulacji. Możemy zakończyć korzystanie z witryny lub uczestnictwo w niej lub usunąć Twoje konto oraz wszelkie opublikowane przez Ciebie treści lub informacje w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.


MODYFIKACJE I PRZERWY


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub korzystania z niej w czasie przestoju lub wyłączenia Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i obsługi Witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z tym.


PRAWO RZĄDOWE


Niniejsze Warunki podlegają i są zdefiniowane zgodnie z prawem ukraińskim. Stravopys i Ty nieodwołalnie zgadzasz się, że sądy Ukrainy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami.


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


Nieformalne negocjacje


Aby przyspieszyć rozwiązywanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Strona” i łącznie , „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie wymienionych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu przez jedną Stronę drugiej Stronie.


Wiążący arbitraż


Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Kijów, Ukraina. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język ukraiński. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne Ukrainy.


Ograniczenia


Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żadne postępowanie arbitrażowe nie będzie łączone z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek Sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub korzystania z procedur pozwów zbiorowych; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.


Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu


Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie nakazu. Jeżeli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia uznanego za niezgodne z prawem lub niewykonalne, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.


KOREKTY


W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.


ZASTRZEŻENIE


Witryna jest udostępniana w stanie aktualnym i dostępnym. Zgadzasz się, że korzystanie z witryny i naszych usług odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z witryną i korzystaniem z niej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności zawartości witryny lub zawartości jakichkolwiek witryn połączonych z witryną i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (1) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści i materiałów, ( 2) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do witryny i korzystania z niej, (3) nieautoryzowanego dostępu do naszych bezpiecznych serwerów lub korzystania z nich i/lub wszelkich danych osobowych i/lub informacji finansowych przechowywane w nim, (4) jakiekolwiek przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub z witryny, (5) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem witryny przez jakąkolwiek stronę trzecią i/lub ( 6) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem serwisu. Nie gwarantujemy, nie popieramy, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem witryny, witryny z hiperłączem lub jakiejkolwiek witryny internetowej lub aplikacji mobilnej przedstawionej w jakimkolwiek banerze lub innej reklamie, i nie będziemy być stroną lub w jakikolwiek sposób być odpowiedzialnym za monitorowanie wszelkich transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, należy kierować się własnym osądem i zachować ostrożność w stosownych przypadkach.


GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI


W żadnym wypadku ani my, ani nasi dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub karne szkody, w tym utracone zyski, utracone przychody, utratę danych, lub inne szkody wynikające z korzystania z witryny, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie z jakiejkolwiek przyczyny i niezależnie od formy działania będzie zawsze ograniczona do mniejszej kwoty zapłaconej przez Ciebie nam w ciągu sześciu (jeśli w ogóle). 6) okres miesiąca przed powstaniem jakiejkolwiek przyczyny powództwa lub 100,00 USD. Niektóre prawa stanowe USA i prawa międzynarodowe nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub wykluczenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli te przepisy mają zastosowanie do Ciebie, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia lub ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć i możesz mieć dodatkowe prawa.


ODSZKODOWANIE


Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, oraz chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami. ' opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z lub wynikającymi z: (1) Wkładów Użytkownika; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o nim dowiemy.


DANE UŻYTKOWNIKA


Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.


KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY


Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Niniejszym wyrażasz zgodę na używanie podpisów elektronicznych, umów, zamówień i innych zapisów oraz na elektroniczne dostarczanie powiadomień, zasad i zapisów transakcji zainicjowanych lub zrealizowanych przez nas lub za pośrednictwem witryny. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób. niż środki elektroniczne.


UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII


Jeśli jakakolwiek skarga z nami nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.


RÓŻNE


Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz się z nami skontaktować.

Ukraina, Kijów, ul. Yevhena Konovaltsia, 34а, 02000

E-mail: info@stravopys.com